مقتدرترین فرماندهان دنیا

قدرتمندتری پاشادهان و فرماندهان دنیا برای دوام سلطنت خود می جنگیدند یا برای مردم؟

نشریه سان در گزارشی به بررسی زندگی فرماندهان بزرگ تاریخ پرداخته است. اگر چه در این گزارش از فرماندهان بزرگ و اخلاق مدار مانند کوروش هخامنشی تا فرماندهان خونریز مانند هیتلر دیده می شوند اما به هر حال به عقیده ما تمامی این فرماندهان تاثیر بزرگی در تاریخ داشته اند که نام آنها را جاودانه کرده است.

/ 0 نظر / 111 بازدید