هفت روز: هفت داستان

Saturday: شنبه
  در اساطیر یونان باستان کرونوس فرمانروای تایتان ها و بزرگ ترین ایزد زمان خود بود که توسط فرزندانش سرنگون شد کرونوس اگرچه در بین یونانی ها محبوبیت نداشت، ورژن رومیش که saturn خوانده می شد، خیلی محبوب بود.
رومی ها او را ایزد کشاورزی و باران می دانستند و از این رو مقامش در نظرشان خیلی بلند بود و در نتیجه شنبه را به افتخار او نامگذاری کردند. این کلمه در انگلیسی باستان saturnidies خوانده می شد که به مرور زمان به saturday تبدیل شد.

Sunday:یکشنبه
  یونانی های باستان معتقد بودند که آپولون ایزد خورشید ارابه خود را هر روز از مشرق به حرکت در می آورد و به غرب می راند و به این ترتیب روز پدید می آید. در نتیجه بعدها به افتخار او اولین روز هفته در تقویم گرگوری و آخرین روز هفته در تقویم کنونی اروپا را روز خورشید یا در لاتین Solis days می خواندند. این کلمه بعدها در انگلیسی sunnandaey خوانده شد تا به تدریج به واژه sunday بدل شد. در تقویم آریایی هم به آن مهرشید می گفتند که تقریبا همین مفهوم را می رساند.

Monday:دوشنبه
  ماه برای سال های بسیاری منشاء پیدایش داستان های زیادی بوده و برای خیلی از تمدن ها هم احترام خاصی داشته. روز دوم هفته در اروپا و اولین روز کاری به افتخار ماه، روز ماه نامگذاری شد. این کلمه در لاتین Lunadies خوانده می شده و در انگلیسی 1200 سال پیش Monenday بوده که بعدها تبدیل به Monday شده است. روز معادل آن در آریایی مهشید بود.

Tuesday:سه شنبه
  در بین آنگلوساکسون ها و اساطیر اسکاندیناوی Tiwیا در زبان آلمانی قدیمی Tyr به عنوان ایزد جنگ به شمار می رفت که در واقع نسخه ای از همان آرس اساطیر یونان بود. مردمان اسکاندیناوی باور داشتند که او حامی جنگجویانی است که در جنگ با شهامت کشته شده اند و پس از مرگ روح آنها را با خود به تالارهای با شکوهش می برد. به همین علت این روز را به نام او Tiwasdayمی خواندند که بعدها در انگلیسی به Tuesdayتغییر یافت.

wenesday:چهارشنبه
  آنگلوساکسون ها و توتان ها Woden را خدای خدایان می دانستند. ایزدی تشنه دانش که حتی حاضر شد یک چشمش رابرای به دست آوردن علم بیشتر پیشکش کند. تصویر او همواره ایزدی با کلاه لبه دار بود که صورتش را می پوشاند و بر شانه هایش کلاغ های خبررسان لانه داشتند.
چهاشنبه به افتخار او نامگذاری شد که در انگلیسی میانه ،ابتدا به wodnesday و سپس به Wednesday تغییر کرد. معادل لاتین آن همdies Mercurii است که همان معنی را می دهد.

Thursday:پنجشنبه
  در اروپای غربی Thur خدای تندر بود که ارابه اش را بزهای چموش می کشیدند. مردم اسکاندیناوی معتقد بودند هر زمان او چکش سترگش را برآسمان می کوبد نور ناشی از آن ساطع می شود و صدای چرخش ارابه او آسمان را در برمی گیرد. در نتیجه پنجشنبه به زبان شمالی قدیم thorsdagr خوانده می شد که در انگلیسی قدیمی thursdag بود و به مرور به Thuresdaey و بعدها Thursday بدل شد.

Friday:جمعه
  ونوس از دیرباز الهه زیبایی بود که رومی ها او را الهه عشق و زیبایی را Frigg یا معادل آلمانی آن Fria می خواندند و معتقد بودند او همسر اودین و نجات بخش کشتگان جنگ است. در اساطیر او را با زره و نیزه ای نقره ای تصویر می کنند و معتقد بودند بر ارابه ای سوار است که سگ های شکاری آن را می کشند. روز جمعه به افتخار او نامگذاری شده که در آلمانی قدیمی frije-dagaz و در انگلیسی قدیمی frigedaeg خوانده می شد و بعدها به Friday تغییر یافت.

/ 0 نظر / 35 بازدید